Skip to content

Het leren kennen van Jezus Christus

Onze stichting

‘Met Jezus Wandelen’ is geboren uit de visie van Maurits Jan Westhoven die in april 2011 tot geloof is gekomen, na zijn persoonlijke strijd en ontdekking die hem tot een diepe relatie met God heeft gebracht. Zijn ervaringen hebben geleid tot de oprichting van de stichting, een plek waar geloofsgenoten bemoedigd worden en waar het Evangelie toegankelijk is voor eenieder.

Met Jezus Wandelen is een stichting die zich via muziek, het geschreven en gesproken woord inzet om het Evangelie toegankelijk te maken voor een ieder.

“Ons doel is duidelijk: de Waarheid delen, onafhankelijk en vrij. Met inspirerende liederen, krachtige verhalen en woorden van hoop willen we jouw wandel met Jezus verrijken. Sluit je aan bij ons, stap in het licht van waarheid en wandel met Jezus, want de reis begint hier.’’

Maar het is zoals het geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
(1 Korinthe 2:9)

Geloofsgenoten bemoedigen

Onze missie

‘Met Jezus Wandelen’ heeft een tweeledige missie. Enerzijds willen we geloofsgenoten bemoedigen en toerusten voor een actieve geloofswandel. Anderzijds streven we ernaar het Evangelie toegankelijk te maken voor iedereen. De Bijbel dient als leidraad, en we gebruiken creativiteit om het Woord van God te verspreiden, met muziek en het gesproken woord als krachtig middel.

Zoals de bijbel ons leert:

Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
(Galaten 6:10)

Verrijkt door Waarheid, Liefde en Verlichting

Onze visie

Wij streven we naar een wereld waarin de diepgaande betekenis van Gods liefde en waarheid voor iedereen toegankelijk is. Wij verbeelden een gemeenschap waarin de reis van geloof niet alleen een persoonlijke wandeling is, maar een gedeelde ontdekkingsreis vol liefdevolle ontmoetingen en verhelderende inzichten.

In de bijbel staat geschreven:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:16)

En gelijk geschreven staat:

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt
(Johannes17:3)

Het leren kennen van Jezus Christus heeft ons leven totaal veranderd, bij een ieder op een unieke wijze. Wij mogen dagelijks met Hem wandelen en dat maakt ons tot gelukkige mensen. De bijbel leert ons dat het noodzakelijk is voor een gelovige om geworteld in Christus te zijn. Het leven dat wij hebben mogen ontvangen gunnen wij iedereen en daarom willen wij ons inzetten om ook anderen te helpen Jezus te betrekken in hun levenswandel.

De daarbij behorende visie is dat wij het Evangelie verspreiden door middel van muziek, getuigenissen en prediking. Ons verlangen is om hiermee de kwaliteit van mensenlevens te verbeteren. Wij verspreiden onze producten en diensten gratis.

“U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”
(Mattheus 10:8b)

Verder zien wij het Woord van God, de Bijbel, als verbindend en erkennen wij dat als leidend gezag.

In de Bijbel staat immers geschreven:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
(2 Timotheüs 3:16,17)

De stichting is in basis niet ondergeschikt aan een denominatie, kerk of stroming (ze is interkerkelijk).

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
(Mattheus 10:8b)

Back To Top