Onze missie & Visie

Het ontstaan van de stichting

De stichting is ontstaan vanuit de visie van Maurits Jan Westhoven, die in april 2011 tot geloof is gekomen in God, zoals Hij zichzelf in de Bijbel openbaart en daarmee in Zijn Zoon Jezus Christus. Sinds Maurits deze weg bewandelt, heeft hij onder andere een biografie geschreven en vele liederen en Bijbelse berijmingen opgenomen om lofoffers te brengen en zijn geloofsgenoten tot bemoediging te zijn.
Wij als bestuur hebben, net als vele anderen, de vrucht van de werken gezien. En zijn tot het besluit gekomen de handen ineen te slaan om dit werk voort te zetten in de vorm van een stichting.

Onze missie en visie

Stichting Met Jezus Wandelen werd officieel opgericht op 13 juni 2017, hierdoor hebben we een breder draagvlak gecreëerd om zo meer goed werk te kunnen verrichten. Een prachtige stap, we zien er vol vertrouwen naar uit hoe God dit verder uit zal gaan uitwerken.

Maar het is zoals het geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
(1 Korinthe 2:9)

De missie van de stichting

De stichting heeft tot doel om tot zegen te zijn voor een ieder. Ten eerste is de missie er op gericht om geloofsgenoten te bemoedigen en hen toe te rusten en te stimuleren om op een creatieve wijze bezig te zijn met het Woord van God, om zo een actieve geloofswandel te ontwikkelen. Ten tweede is de missie erop gericht iedereen te bereiken met het Evangelie.

Zoals de bijbel ons leert:
Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
(Galaten 6:10)

De visie van de stichting

Wij geloven dat ieder mens diep van binnen het besef heeft dat God bestaat. Uit vele gesprekken die wij met verschillende mensen hebben gevoerd, blijkt dat de meeste mensen geen idee hebben wat ze precies geloven. Sommige claimen christen te zijn, andere moslim, agnost of ze hebben een andere overtuiging.
Maar wie is God eigenlijk?

In de bijbel staat geschreven:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3:16)

En gelijk geschreven staat:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt
(Johannes17:3)

Het leren kennen van Jezus Christus heeft ons leven totaal veranderd, bij een ieder op een unieke wijze. Wij mogen dagelijks met Hem wandelen en dat maakt ons tot gelukkige mensen. De bijbel leert ons dat het noodzakelijk is voor een gelovige om geworteld in Christus te zijn. Het leven dat wij hebben mogen ontvangen gunnen wij iedereen en daarom willen wij ons inzetten om ook anderen te helpen Jezus te betrekken in hun levenswandel.

De daarbij behorende visie is dat wij het Evangelie verspreiden door middel van muziek, getuigenissen en prediking. Ons verlangen is om hiermee de kwaliteit van mensenlevens te verbeteren. Wij verspreiden onze producten en diensten gratis.“U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”
(Mattheus 10:8b)

team
Verder zien wij het Woord van God, de Bijbel, als verbindend en erkennen wij dat als leidend gezag.
In de Bijbel staat immers geschreven:
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
(2 Timotheüs 3:16,17)

De stichting is in basis niet ondergeschikt aan een denominatie, kerk of stroming (ze is interkerkelijk).

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
(Mattheus 10:8b)